از تفریحات متفاوت، بالون سواری در تهران بالون سواری : پرواز از زیباترین آرزو های همیشگی انسان بوده است. آرزویی که برای رسیدن به آن شاهد تلاش سال‌ ها و شاید قرن ‌های متمادی از نوع بشر بوده ایم. تلاشی که در هر دوره ‌ای به هر شکلی دستاوردی برای بشر داشته است. از زمانی […]