بوشهر
آشنایی با استان بوشهر استان بوشهر یکی از استان های زیبای جنوب کشور ایران است. این استان دارای یک نوار ساحلی طولانی در مجاورت آب های خلیج فارس می باشد. طبق تقسیمات استانی، تعداد ۱۰ شهرستان اصلی برای استان بوشهر معرفی شده است؛ دیلم، شهر بوشهر، شهر دشتستان، دشتی، دیر، جم، گناوه، تنگستان و کنگان […]