خیابان سی تیر
آشنایی با جاذبه های گردشگری موجود در خیابان سی تیر تهران یکی از محله های اصیل و قدیمی شهر تهران خیابان سی تیر می باشد. در سی تیر سال ۱۳۳۱ به دلیل قیام مردم نام این خیابان از قوام السلطنه به سی تیر تبدیل شد. این خیابان امروزه به عنوان یکی از قطب های جدانشدنی […]