سالن آزاد استخر روباز بعثت
سالن آزاد استخر روباز بعثت فرصتی برای خنک تر شدن اگر جزو کسانی هستید که فقط به خنک شدن و نشستن روی صندلی در زیر کولر های آبی اکتفا نمی کنید و اهل تفربحات آبی یا آب تنی در فصل تابستان در استخر های روز باز باشید حتما نام سالن آزاد استخر روباز بعثت در […]