بنانا
سوار_بر_موج_های_خلیج_فارس_با_بنانا تا به حال در حین خوردن موز به این فکر کرده اید اگر وسیله ای برای سوار شدن بود، چطور روی آن سوار می شدید؟ شاید در نگاه اول خنده دار باشد اما اگر بدانید، وسیله ای به نام بنانا وجود دارد شاید به هیجان موضوع پی خواهید برد. بنانا یکی از لذت بخش […]