باغ کتاب
باغ کتاب در فضایی مهیج و برنامه ای هدفمند، در ارائه آموزش از طریق مطالعه گامی به جلو برمی دارد با گردشگری هر فرد در باغ کتاب نیل به شعار کشف کن، تجربه کن و یاد بگیر واقعیت می یابد. باور کنید که در گردشگری از دنیای کتاب آنهم از بزرگترین کتابفروشی خاورمیانه، هیجانی ناشناخته […]